Forbud mot blyhagl opphevet

Totalforbudet mot bruk av blyhagl er opphevet med virkning fra 16. juli 2015. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst er endret slik at det er tillatt å benytte blyhagl til jakt på jaktbare arter som ikke hovedsakelig oppholder seg i våtmark. Vi henviser til “Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst” på www.lovdata.no for mer informasjon.